02838726101

Tháo giỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và bộ phận kinh doan vận tải chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19
Ngày 24 tháng 6 năm 2021. Bộ tài chính đã ký bán hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số phí, lệ phí nhằm hỗ trợ , tháo giỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi covid-19. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ban hành văn bản số 2418/ĐKVN-TCKHĐT về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ nhằm hỗ trợ, tháo giỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ngày 29 tháng 06 năm 2021 như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.